Overdragelse af hele eller dele af virksomheden før konkurs (4:5)

Hvis din virksomhed er i økonomiske vanskeligheder, er det værd at overveje, om hele eller dele af virksomhedens aktiver og aktiviteter kan sælges. Fordelen ved at sælge virksomhedens aktiver og/eller aktiviteter før en konkurs er, at det ofte er muligt at opnå en højere pris. For at undgå efterfølgende omstødelseskrav og/eller erstatningsansvar, bør virksomhedsoverdragelsen tilrettelægges og udføres omhyggeligt. I det følgende kommer nogle ”Do’s and Don’ts”:

Do’s:

  • Rådgivning: Overvej advokat-, revisor- og/eller anden professionel bistand. Der er mange faldgruber i forbindelse med salg af aktiver eller en virksomhed, især ved værdiansættelsen. Afhængig af omfanget af aktiver, størrelsen af din virksomhed og indholdet af virksomhedsoverdragelsen kan der være særlige regler, som skal iagttages, f.eks. ved overdragelse af ansatte.
  • Vurdering: Værdiansættelse af virksomhedens aktiver og aktiviteter bør som altovervejende udgangspunkt ske efter værdien ved ’fortsat drift’. Et professionelt vurderingsfirma kan foretage vurderingen, og i den forbindelse oplyse værdien ved ’fortsat drift’. Hvis overdragelsen sker mellem interesseforbundne parter, er det vigtigt at kunne dokumentere, at salget er sket i god tro til markedspris, og værdiansættelsen bør derfor foretages af en uafhængig tredjemand med relevant branchekendskab og erfaring.
  • Omhyggelighed: Sørg for at få alle aktiver og aktiviteter, der overdrages, med i vurderingsrapporten og aftalen. Jo mere specifikt og detaljeret du beskriver, hvad der overdrages, desto mindre er risikoen for misforståelser. Hvis der overdrages aktiver, som ikke beskrives i aftalen, kan du risikere, at overdragelsen af disse aktiver anses for omstødelige gavedispositioner.
  • Samtykke til debitorskifte: Sørg for at indhente samtykke fra kreditorer i aftaleforhold, der overdrages til en ny debitor i form af køber. Så undgår du, at overdragelsen mislykkes, fordi en eller flere kreditorer modsætter sig debitorskiftet. Et samtykke fra kreditor kan også være nødvendigt, hvis kreditoren har pant eller anden sikkerhed i et aktiv, som ønskes overdraget.
  • Skær til: Virksomhedssalget giver dig mulighed for at gå virksomheden efter i sømmene og skære de dele fra, som ikke bidrager positivt til virksomhedens indtjening, eller måske ligefrem tynger virksomheden. Det er de ’sunde’ dele af virksomheden, som er attraktive at redde fra en forestående konkurs.
  • Netværk: Overvej at forhøre dig hos dit netværk og eventuelt hos virksomhedens konkurrenter, om der er interesse i at overtage hele eller dele af virksomhedens aktiver og aktiviteter. Virksomhedens konkurrenter kan have det største behov og måske de bedste forudsætninger for at overtage dele af virksomheden. Overvej dog fremgangsmåden. Det kan hæmme mulighederne for et salg, hvis virksomheden rygtes som nødlidende og virksomhedens faste kunder trækker sig.
  • Rekonstruktion: Hvis du ikke selv har mod på at gennemføre en virksomhedsoverdragelse fra din nødlidende virksomhed, kan et alternativ være at indgive begæring om rekonstruktion. Under en indenretlig rekonstruktion er processen med virksomhedsoverdragelse underlagt faste rammer og bestemmelser i konkursloven. Der er bl.a. indført regler om ”fast track”-virksomhedsoverdragelse, som smidiggør processen og har til formål at gøre virksomhedsoverdragelse i forbindelse med rekonstruktion mere attraktivt.

Don’ts:

  • Skæv fordeling: Som beskrevet i vores artikel ’6 gode råd til, hvordan du sikrer dig bedst muligt i tilfælde af andres konkurs’, skal du være opmærksom på dispositioner, der medfører en risiko for omstødelse. Ved virksomhedsoverdragelse før konkurs bør du f.eks. undgå at tilrettelægge virksomhedsoverdragelsen således, at visse kreditorer i strid med konkursordenen tilgodeses på bekostning af de øvrige kreditorer.
  • Salg til underpris: Hvis virksomheden sælges til en nærtstående, fx en ægtefælle eller en slægtning, eller et selskab, du selv ejer, kan det være fristende at give køber rabat ved virksomhedsoverdragelsen. På den måde tilgodeses køber på bekostning af de øvrige kreditorer, hvilket medfører en risiko for omstødelse. Generelt bør du sikre dig, at virksomhedsoverdragelsen overholder relevant lovgivning, så du undgår omstødelseskrav samt erstatnings- og/eller strafansvar m.m.
  • Manglende lovpligtige registreringer: Det ses, at en velfungerende del af en nødlidende virksomhed på korrekt vis overdrages til et nystiftet selskab med samme personkreds. Hvis ledelsen i det nye selskab tidligere har deltaget i ledelsen i en virksomhed, der har forvoldt staten tab, kan Skatteforvaltningen betinge en lovpligtig skatte- og afgiftsregistrering af, at det nye selskab stiller betryggende sikkerhed. Kravet om sikkerhedsstillelse kan give likviditetsmæssige udfordringer, som i værste fald tvinger det nystiftede selskab til at indstille driften, da det ikke lovligt kan drives uden registrering. Vær derfor bevidst om størrelsen på det nystiftede selskabs skatte- og afgiftsmæssige tilsvar, sådan at sikkerhedsstillelsen kan beregnes korrekt ud fra de reelle forhold.

Hos AGENDA advokater bistår vi erhvervslivet med rådgivning om insolvensretlige problemstillinger.

Hvis du, din samhandelspartner eller kunde kommer i økonomiske vanskeligheder, bistår AGENDA advokater med at vurdere dine muligheder for at sikre dig og din forretning bedst muligt.

Du er mere end velkommen til at kontakte vores specialister på området, advokatfuldmægtig Janni Jespersen, JJ@agendaadvokater.dk og advokat Anders Madsen, AM@agendaadvokater.dk, hvis artiklen har prikket til din nysgerrighed eller efterladt spørgsmål.

I næste uge vil vi fokusere på reglerne om konkurskarantæne.