Forretningsbetingelser

1. Generelt

Forretningsbetingelser for AGENDA advokatanpartsselskab (herefter benævnt ”AGENDA advokater”) gældende fra 1. juli 2011, senest opdateret oktober 2022. Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende forretningsbetingelser for alle opgaver, som udføres af AGENDA advokater. Opmærksomheden henledes på, at forretningsbetingelserne indeholder ansvarsbegrænsninger.

2. AGENDA Advokatanpartsselskab

AGENDA advokater er et advokatanpartsselskab med CVR-nr. 33 75 68 87. Alle selskabets advokater er beskikket af Justitsministeren og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 og Advokatsamfundets etiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk

3. Sagens modtagelse

Ved modtagelse af en sag fra en kunde undersøger vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vore egne interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

Vi er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi er således forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra nye kunder samt kunder, som ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger efter de til enhver tid gældende regler. Kunder skal derfor ved oprettelse af en sag oplyse navn, adresse samt CVR-nr. eller CPR-nr. Oplysningspligten omfatter også ejerforhold, hvis kunden er et selskab. Vi fremsender ved kundeforholdets start en meddelelse til kunden med en nærmere beskrivelse af de ønskede oplysninger.

4. Behandling af personoplysninger

Som led i AGENDA advokaters rådgivning behandles personoplysninger om de enkelte klienter. Denne behandling er reguleret af persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

For mere information om AGENDA advokaters behandling af personoplysninger henvises til vores persondatapolitik under fanen ”Persondatapolitik” på vores hjemmeside www.agendaadvokater.dk.

5. Sagens afregning

Honoraret for vores rådgivning og anden juridisk bistand fastsættes med udgangspunkt i følgende faktorer: den konkrete udførte opgave, dens størrelse og kompleksitet, herunder dens eventuelle hastende karakter, det med opgaven forbundne ansvar, det anvendte tidsforbrug, omfanget af påkrævet specialviden samt det opnåede resultat.

Afhængig af sagens art og karakter afregnes månedsvis a conto og/eller ved en sags afslutning. Sagsudlæg og andre sagsrelaterede omkostninger beder vi som udgangspunkt om forudbetaling af, ligesom vi i visse sagstyper anmoder om indbetaling af depositum.

Alle forudbetalte beløb bliver indsat på klientkonto og behandles som klientmidler i henhold til klientkontovedtægten.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens regler.

6. Fortrolighed

Alle medarbejdere hos AGENDA advokater er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger, som meddeles AGENDA advokater af kunder, eller som modtages om kunder eller andre i forbindelse med arbejdet for kunder, behandles fortroligt. Idet AGENDA advokater til enhver tid søger at sikre sine kunder den bedste rådgivning og sagsbehandling, må det forventes, at sager drøftes mellem og behandles af flere af kontorets medarbejdere.

Fortrolighedspligten gælder med respekt af retsregler, hvorefter der påhviler AGENDA advokater oplysningspligt overfor offentlige myndigheder.

7. Klientmidler

AGENDA advokater har klientbankkonti i Fynske Bank og Danske Bank, og med mindre andet aftales eller oplyses, vil klientmidler blive indsat på konto i et af disse pengeinstitutter.

Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler. Tilskrevne renter tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet er indsat, og uanset om indskuddet står på særskilt konto. Nærmere oplysning om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

I det omfang en bank måtte opkræve negative renter af indestående på klientkonti, afholdes denne omkostning af klienten, og modregnes på kontoens indestående. Det samme gælder i tilfælde af, at der af banken måtte blive opkrævet gebyr for oprettelse af klientkontoen.

8. Immaterielle rettigheder

Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til det arbejde og materiale, som AGENDA advokater frembringer, tilhører som udgangspunkt AGENDA advokater, medmindre andet er særskilt aftal

9. Ansvarsforsikring og garantiforsikring

Advokaterne hos AGENDA advokater er ansvarsforsikret hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen har en dækningssum på kr. 5.000.000,00 pr. advokat pr. år. Herudover er hver advokat omfattet af en garantiforsikring på kr. 5.000.000,00 pr. advokat pr. år.

10. Ansvar og ansvarsbegrænsning

AGENDA advokater er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver således alene om dansk ret. Vores rådgivning er altid målrettet til den konkrete opgave og bør ikke anvendes til andre formål.

Vi er ansvarlige for vores rådgivning over for vores kunder efter dansk rets almindelige regler. Vores ansvar pr. opgave er dog begrænset til kr. 2,5 mio. Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte eller konsekvensøkonomiske tab.

11. Klage

AGENDA advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover finder Advokatsamfundets advokatetiske regler anvendelse. Disse kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Klager over advokater kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en kunde og AGENDA advokater skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.