De nye regler om konkurskarantæne, herunder fuld offentlig adgang til konkurskarantæne-registret.

Ændringerne i konkurskarantænereglerne træder i kraft den 1. juli 2024, og finder anvendelse for karantænesager i konkursboer, hvor konkursdekretet er afsagt fra 1. juli 2024.

Kodificering af retspraksis – oplistning af forhold der kan begrunde konkurskarantæne

Konkurskarantæne kan pålægges et medlem af ledelsen i en virksomhed der er gået konkurs, hvis ledelsesmedlemmet har udvist ”groft uforsvarlig forretningsførelse”.

Det har hidtil været fastlagt i retspraksis, hvilke forhold der kan udgøre groft uforsvarlig forretningsførelse. Med de nye regler oplistes der i konkursloven en (ikke-udtømmende) række typetilfælde, der betragtes som groft uforsvarlig forretningsførelse:

  • Væsentlig tilsidesættelse af forpligtelser efter skatte-, told- eller afgiftslovgivningen.
  • Væsentlig tilsidesættelse af reglerne om bogføring og regnskabsaflæggelse.
  • Ikke forretningsmæssigt begrundede dispositioner, der har medvirket til ikke uvæsentlig reducering af virksomhedens aktivmasse til skade for kreditorerne.
  • Stråmandsvirksomhed.
  • Drift efter håbløshedstidspunktet.

Øvrige forhold der ikke fremgår af oplistningen, men som vurderes at udgøre groft uforsvarlig forretningsførelse, kan fortsat begrunde konkurskarantæne.

Konkurskarantæneperioden

Det har hidtil været muligt at pålægge konkurskarantæne for en periode på maksimalt 3 år. De nye regler medfører, at der bliver mulighed for at pålægge konkurskarantæne for en periode på op til 5 år ved særdeles groft uforsvarlig forretningsførelse. Konkurskarantæne i en periode på længere end 3 år kan efter de nye regler ligeledes føre til, at ledelsesmedlemmet ikke må deltage i ledelsen af en virksomhed med personlig hæftelse.

En pålagt konkurskarantæne omfatter desuden også deltagelse i ledelsen af en erhvervsvirksomhed i udlandet, hvilket fremgår eksplicit af de nye konkurskarantæneregler.

De nye regler åbner derudover for, at der i karantænesager kan indgås forlig om længden på karantæneperioden, så karantæneperioden kan nedsættes til minimum 1 år.

Rekonstruktionskarantæne

Hvor reglerne om konkurskarantæne hidtil kun har fundet anvendelse ved et konkursdekret, vil der med de nye regler fremadrettet kunne pålægges konkurskarantæne i forbindelse med rekonstruktionsbehandling. 

Fuld offentlig adgang til konkurskarantæneregistret

De nye konkurskarantæneregler medfører derudover, at der bliver fuld offentlig adgang til konkurskarantæneregistret. Hidtil har det kun været visse offentlige myndigheder, som har haft adgang til konkurskarantæneregistret.

Med de nye regler vil alle – herunder forbrugere og erhvervsdrivende – få mulighed for at se aktive konkurskarantæner i registret.

Har du spørgsmål eller behov for rådgivning, er du mere end velkommen til at kontakte vores specialister på området, advokatfuldmægtig Louise Kjær Heidtmann, lh@agendaadvokater.dk, advokatfuldmægtig Simon Andersen, sa@agendaadvokater.dk og advokat Anders Madsen, am@agendaadvokater.dk