Godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer

Byggebranchen har i den seneste tid oplevet markante prisstigninger på byggematerialer – særligt på materialer som træ, stål og isolering.

Prisstigningerne er særligt drevet af øget global efterspørgsel samt fortsatte covid-19 påvirkninger, ligesom også ubalance i logistik indenfor sø- og landtransport og meget kraftigt stegne fragtrater, påvirker byggeriets forhold, herunder leveringstider og afledt heraf priserne. Trods de betydelige prisstigninger gennem første halvår 2021 (på flere kategorier 25-35 %) ser priserne således ud til blot at fortsætte med at stige.

Dette rejser den helt overordnede problemstilling, hvem skal betale for prisstigningerne på byggematerialerne, hvis priserne er steget siden indgåelsen af entrepriseaftalen, men før byggematerialerne skal indkøbes til byggeriet?

Entreprenøren er under visse omstændigheder berettiget til at opkræve godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger betalt direkte af bygherren. Dette gælder naturligvis hvis det udtrykkeligt er aftalt i entreprisekontrakten, men kan også ske, selvom dette ikke er direkte aftalt i kontrakten. Hvis der i entreprisekontrakten er er aftalt AB 18, ABT 18 eller AB-Forenklet og §§ 35/33 ikke er fraveget, vil entreprenøren være berettiget til godtgørelse.

Er der derimod aftalt AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger i entreprisekontrakten, er udgangspunktet at bygherren ikke kan pålægges at betale godtgørelse. Der er dog en enkelt undtagelse, hvis der i entreprisekontrakten er henvist til enten fastpriscirkulæret eller DI’s standardforbehold.

For at entreprenøren kan kræve godtgørelse, er der en række betingelser, der alle skal være opfyldte.

Betingelserne er følgende:

  • Prisstigningen skal være ekstraordinær (mindst 10 % stigning i forhold til prisen på tilbudsdagen)
  • Godtgørelse må ikke være opnået gennem anden regulering
  • Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen og inden aftalt indeksregulering træder i kraft
  • Omfattet er materialer i ”færdig form” eller materialer der anvendes på ”sædvanlig måde” samt brændstof
  • Godtgørelsesbeløbet skal samlet udgøre mindst 0,5 % af entreprisesummen
  • Prisstigningen skal være generelt forekommende i markedet
  • Prisstigningen skal være officiel eller kunne dokumenteres

Hos AGENDA advokater forventer vi, at der i den kommende tid vil være en stigning i antallet af sager, hvor spørgsmålet om entreprenørens ret til godtgørelse hos bygherre eller hovedentreprenør som følge af de markante prisstigninger bliver aktuelt.

Hvis du eller din virksomhed har brug for rådgivning om håndtering af prisstigninger i byggeriet, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. Læs gerne mere på www.agendaadvokater.dk eller kontakt os på telefon 72 30 10 23. Du er naturligvis også velkommen til at rette henvendelse direkte til advokat Bo Møller Jensen eller advokatfuldmægtig Mille Brysting Jeppesen.