Entreprise: Præklusion af krav for udførte ekstraarbejder

Voldgiftsnævnet har i en nylig kendelse taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en underentreprenørs krav mod en totalentreprenør for udførte ekstraarbejder var prækluderet (dvs. ”afskåret”).

I sagen havde underentreprenøren i juni fremsendt en afregning, der i form og titel fremtrådte som en slutopgørelse, hvorefter underentreprenøren i september fremsendte en aftaleseddel til totalentreprenøren om betaling for udførte ekstraarbejder.

Totalentreprenøren gjorde heroverfor gældende, at underentreprenøren var afskåret fra at fremsætte yderligere krav, herunder om betaling for ekstraarbejder, idet alle betalingskrav skulle anses at være endeligt opgjort med slutopgørelsen, dvs. prækluderet i medfør af AB 92 § 22, stk. 7.

Voldgiftsnævnet kategoriserede arbejdet som ekstraarbejde. Det afgørende var derfor, hvornår arbejdet var udført, herunder om det blev udført forud for den fremsendte slutopgørelse eller som led i en efterfølgende mangelafhjælpning.

Voldgiftsnævnet lagde til grund, at arbejdet var udført før afleveringen og dermed før fremsendelsen af slutopgørelsen, hvorfor kravet, som påstået fra totalentreprenørens side, var prækluderet i medfør af AB 92 § 22, stk. 7.

Afgørelsen bekræfter således, at når (under)entreprenøren fremsender en slutopgørelse til bygherren/hovedentreprenøren, er det vigtigt, at entreprenøren sikrer sig at samtlige tilgodehavender er medtaget i slutopgørelsen, idet entreprenørens krav i modsat fald risikerer at være fortabt.

Såfremt entreprenøren på forhånd ved, at alle tilgodehavender ikke kan medtages i slutopgørelsen, skal entreprenøren tage udtrykkeligt forbehold herom.

AB 92 § 22, stk. 7 svarer i det væsentligste til AB 18 § 36, stk. 5.

Hos AGENDA advokater bistår vi byggeriets parter i flere aspekter inden for entrepriseretten, både i forbindelse med byggeaftalernes indgåelse, under udførelsesfasen og efter aflevering.

Henvendelse herom kan blandt andet ske til advokat Henrik Thorup Pedersen, htp@agendaadvokater.dk og advokatfuldmægtig Mille Brysting Jeppesen, mbj@agendaadvokater.dk.