Entreprise: Ophævelse af entrepriseaftale – beviskrav i forhold til forøgede færdiggørelsesomkostninger

Uanset om en ophævelse af entrepriseaftale iværksættes af bygherre eller entreprenør, udløses for begge parter øjeblikkeligt et behov for bevissikring.

Manglende iagttagelse af de nødvendige bevismæssige overvejelser kan for entreprenør navnlig betyde risiko for at miste retten til betaling for udført arbejde og leverede materialer.

For bygherre kan risikoen omvendt navnlig bestå i tab af adgang til at rejse krav mod entreprenørgaranti og fortabelse af krav på færdiggørelsesomkostninger samt mangeludbedring.

Voldgiftsretten har i en afgørelse fra juli 2022 taget stilling til beviskrav i forhold til forøgede færdiggørelsesomkostninger.

I sagen var der indgået aftale mellem entreprenør og bygherre1 om opførelse af 3 rækkehuse, og aftale mellem (samme) entreprenør og bygherre2 om opførelse af 2 rækkehuse.

Efter at der var opstået uoverensstemmelse mellem parterne, som førte til ophævelse af entrepriseaftalerne, blev der gennemført stadeopgørelse, hvorefter værdien af de udførte arbejder fra entreprenørens side blev vurderet til ca. kr. 2,8 mio. inkl. moms.

Hertil kom entreprenørens levering af materialer til byggeriet samt udførelse af ekstraarbejder, således at entreprenøren samlet måtte anses at have leveret ydelser til en værdi af ca. kr. 3,2 mio. inkl. moms.

Heraf havde bygherrerne allerede betalt ca. kr. 1.7 mio., ligesom Voldgiftsretten anså bygherrerne for at have en række modkrav som følge af mangler i relation til den udførte del af byggeriet, således at entreprenørens restkrav var reduceret til ca. kr. 630.000 inkl. moms.

Bygherrerne var imidlertid ikke indstillet på at betale noget som helst til entreprenøren, og havde i stedet fremsat krav om, at det var entreprenøren, der skulle betale kr. 500.000 til bygherrerne med henvisning til at det på grund af stigende priser mv. ville koste meget mere end restentreprisesummen at få byggeriet færdiggjort.

Bygherrerne gjorde således gældende, at færdiggørelsesomkostningerne var steget kraftigt i forlængelse af aftaleindgåelsen/ophævelsen, og at der derfor også skulle foretages regulering i mellemværendet for de forøgede færdiggørelsesomkostninger. Bygherrerne fremlagde til støtte herfor diverse fakturaer og fotos samt henviste til de under sagen afgivne vidneforklaringer.

Voldgiftsretten slog imidlertid fast, at bygherrerne – uanset om ophævelsen af entrepriseaftalen i øvrigt måtte have været uberettiget eller ej – for så vidt angår kravet om forøgede færdiggørelsesomkostninger ikke havde ”…søgt deres krav belyst ved syn og skøn…” og dermed ikke havde løftet deres bevisbyrde.

Bygherrerne måtte derfor betale entreprenørens restkrav på ca. kr. 630.000.

Det er således klart, at Voldgiftsnævnet ikke fandt at bygherrerne ved de fremlagte fakturaer og fotos samt afgivne forklaringer (der beskrev de påførte ekstraomkostninger) havde sikret sig et tilstrækkelig sikkert og brugbart bevis, og at den derved opståede bevisusikkerhed kom bygherrerne til skade.

Sagens udfald illustrerer nødvendigheden af, at parterne – dvs. både entreprenør eller bygherre – ved afbrydelse af entrepriseaftaler hurtigt gør sig de rigtige bevismæssige overvejelser og sørger for at sikre sig retsligt anerkendte og brugbare beviser.

Forsømmelse heraf indebærer, at parterne må acceptere den betydelige risiko der ligger i, at brugbarheden og værdien af ”beviser” ofte, og nogle gange først meget lang tid senere, vil blive forsøgt anfægtet af den anden part, og dermed kan ende med at være uden betydning for sagens afgørelse.

I den konkrete sag tabte bygherrerne netop en stor del af det påståede krav som følge af bevisutilstrækkelighed, der kunne have været håndteret på et langt tidligere tidspunkt.

Hos AGENDA advokater bistår vi byggeriets parter i flere aspekter inden for entrepriseretten, både i forbindelse med byggeaftalernes indgåelse, under udførelsesfasen og efter aflevering.

Henvendelse herom kan ske til advokat Henrik Thorup Pedersen, htp@agendaadvokater.dk og advokatfuldmægtig Mille Brysting Jeppesen, mbj@agendaadvokater.dk