Entreprise: Entreprenøren går konkurs – hvad nu?

Bygherre står i en vanskelig situation, hvis entreprenøren undervejs i byggeriet går konkurs. Det er vigtigt, at bygherre træffer de rigtige beslutninger, så krav på færdiggørelsesomkostninger, mangeludbedringer mv. er sikret mod f.eks. en garanti stillet på vegne af entreprenøren.

Voldgiftsretten har i en nylig kendelse taget stilling til netop bygherres bevisbyrde i forhold til mulighederne for at trække på garantien.

I sagen blev entreprenøren taget under konkursbehandling. Der var undervejs i byggeriet foretaget acontobetalinger til entreprenøren. Konkursboet indtrådte ikke i entrepriseaftalen, hvorfor bygherre var nødsaget til at lade byggeriet færdiggøre ved anden entreprenør. Bygherre opgjorde omkostningerne til færdiggørelse og udbedring af mangler mv. til ca. 2,7 mio. kr. mere end restentreprisesummen.

Efter konkursboets udmelding om, at der ikke var dividende til simple kreditorer i konkursboet, rettede bygherre i stedet henvendelse til entreprenørens garantistiller med krav om udbetaling af garantibeløbet på ca. 1,0 mio. kr..

Voldgiftsretten konstaterede indledningsvis, at det påhviler bygherre at bevise, at værdien af det udførte arbejde ikke svarer til det der er udbetalt aconto, og at udgifterne til færdiggørelse samt udbedring af mangler ved entreprisen overstiger restentreprisesummen.

Bygherre havde ikke sikret sig det fornødne bevis inden entreprisens færdiggørelse ved anden entreprenør, hvilket kunne være sket ved registrering af arbejdets stade og udgifterne til færdiggørelse, dvs. en stadeforretning ved syn og skøn udmeldt af Voldgiftsnævnet iht. AB-systemet, og den derved opståede bevisusikkerhed kom bygherre til skade.

Hverken de fremlagte bilag eller de afgivne forklaringer gav tilstrækkelig mulighed for at fastslå omfanget af den manglende færdiggørelse eller mangler ved entreprisen forud for konkursen, ligesom bygherres egen opgørelse over omkostninger til færdiggørelse og udbedring af mangler mv. (udover restentreprisesummen) ikke kunne ikke tillægges bevismæssig betydning.

Bygherres krav mod garantien blev herefter alene imødekommet med et skønsmæssigt beløb på 400.000 kr.

Sagen er udtryk for, hvor vanskelig en situation bygherre befinder sig i ved entreprenørens konkurs. På den ene side er der ønske om, og måske behov for, at entreprisen bliver færdiggjort hurtigst muligt, men på den anden side kan der senere opstå et bevisbehov, som bliver umuliggjort ved en hastig fortsættelse af arbejderne. I den konkrete sag blev størstedelen af kravet mod garantistiller fortabt som følge af bevisutilstrækkelighed, der altså kom bygherre til skade. Det er med andre ord essentielt at bygherre træffer de rigtige beslutninger til sikring at sine krav, når entreprenøren går konkurs.

Hos AGENDA advokater bistår vi byggeriets parter i flere aspekter inden for entrepriseretten, både i forbindelse med byggeaftalernes indgåelse, under udførelsesfasen og efter aflevering.

Henvendelse herom kan blandt andet ske til advokat Henrik Thorup Pedersen, htp@agendaadvokater.dk og advokatfuldmægtig Mille Brysting Jeppesen, mbj@agendaadvokater.dk.