Højesteret afsagde den 6. maj 2020 dom i en principiel sag

Højesteret afsagde den 6. maj 2020 dom i en principiel sag, hvor Carlsbergfondet overdrog fem ejendomsselskaber til tre forskellige købere, som alle er datterselskaber til tre pensionskasser.

Efter lejelovens regler om tilbudspligt gælder tilbudspligten over for lejerne ved overdragelse af aktier og anparter i kapitalselskaber, når erhververen herved opnår majoriteten af stemmer i selskabet.

I den konkrete sag blev kapitalandelene i ejendomsselskaberne overdraget til de tre købere, dog uden at nogen af køberne opnåede stemmemajoriteten i nogen af ejendomsselskaberne.

Lejerne gjorde dog gældende, at lejelovens regler skulle fortolkes, så reglerne om tilbudspligt ligeledes skulle finde anvendelse, når en sælger afhænder majoriteten i selskabet, uanset om en enkelt køber opnår majoriteten af stemmerne eller ej.

Højesteret fastslog, at bestemmelsens anvendelsesområde ikke kan udstrækkes, ud over hvad der efter ordlyd og motiver med sikkerhed kan lægges til grund. Med andre ord skal lovens ord læses meget stringent.

En overdragelse af majoriteten i et ejendomsselskab til flere købere vil derfor fortsat ikke være omfattet af reglerne om tilbudspligt over for lejerne, såfremt køberne hver for sig blot ikke opnår stemmemajoriteten i selskabet.

Det skal nu blive spændende at se, om Højesterets dom foranlediger forligspartierne bag boligaftalen af 30. januar 2020 (Blackstone-forliget) til at tage reglerne om tilbudspligt op til en genovervejelse, sådan som det fremgik af forligsaftalen. Den del af forliget nåede ikke frem til de fremsatte lovforslag til gennemførelse af Blackstone-forliget.

Dommen kan læses her