Skattestyrelsen underkendt i principiel EU-dom om moms på salg af ejendomme

Den 4. september 2019 afsagde EU-Domstolen den længe ventede dom i den vidt omtalte sag mellem Skatteministeriet og KPC.

EU-Domstolen har underkendt Skattestyrelsens praksis for, hvornår salg af en grund med bygninger anses for at være salg af en byggegrund og derved momspligtigt.

EU-Domstolen slår med al ønskelig tydelighed fast, at parternes hensigt ikke skal tillægges betydning for vurderingen af, om købesummen skal pålægges moms.

Købers hensigt om at nedrive eksisterende bygninger for at opføre et nybyggeri er således uden betydning for, om der er tale om et momspligtigt salg af en byggegrund, så længe salget og nedrivningen er økonomisk uafhængige og ikke skal anses som én transaktion. Salget vil derimod være omfattet af de almindelige momsfritagelsesregler for salg af fast ejendom.

Dommen er afsagt af EU-Domstolen efter præjudiciel forelæggelse, og vi afventer nu Vestre Landsrets endelige afgørelse i den danske retssag og efterfølgende Skattestyrelsens stillingtagen til, hvordan dommen påvirker Skattestyrelsens praksis på området, herunder i særdeleshed hvilken betydning dommen får for tidligere sager og mulighederne for at få disse genoptaget og evt. få erlagt moms tilbagebetalt.

EU-domstolens dom kan findes her.