Skærpede regler om registrering af reelle ejere fra 2020

Folketinget vedtog den 2. maj 2019 et nyt lovforslag vedr. reelle ejere, som medfører strengere krav til selskaber og deres ejere, og som giver Erhvervsstyrelsen større handlemuligheder.

Erhvervsstyrelsen får nu væsentligt større muligheder for at tvangsopløse selskaber, idet selskaber efter lovens ikrafttræden i januar 2020 ligeledes kan begæres tvangsopløst, hvis det viser sig, at registreringen af de reelle ejere er mangelfuld, eller hvis selskabet ikke overholder sin opbevaringspligt.

Selskaber bliver ligeledes forpligtede til at give de nødvendige oplysninger om selskabets ejerforhold til personer og selskaber, der gennemfører kundekendskabsprocedurer om selskabet.

Derudover skal selskaber efter lovens ikrafttræden ligeledes mindst én gang om året undersøge, om der er sket ændringer i de registrerede oplysninger om de reelle ejere. Resultatet af de årlige undersøgelser skal fremlægges på det møde, hvor ledelsen godkender årsrapporten.

Endvidere skal kapitalejere, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer kapitalselskabet, på selskabets anmodning nu forsyne selskabet med de oplysninger om ejerforholdet, der er nødvendige for selskabets identifikation af de reelle ejere.

Selskaber skal fortsat indhente oplysninger om selskabets reelle ejere samt opbevare oplysningerne i fem år efter det reelle ejerskabs ophør. Selskaber skal derudover fortsat opbevare oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere i fem år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget.

Selskaber og selskabsejere skal altså efter lovens ikrafttræden leve op til strengere regler vedr. oplysninger om selskabets reelle ejere, som ligeledes stiller krav til tilrettelæggelsen af selskabets interne procedurer.

Hos AGENDA advokater er vi specialiserede i selskabsret, herunder om regler om ejerforhold. Kontakt os derfor, hvis du har spørgsmål til, hvordan du sikrer, at din virksomhed lever op til de nye regler.