Nye muligheder for løsning af entrepriseretlige tvister (AB 18)

Den 1. januar 2019 erstattedes de hidtil gældende AB 92 (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 1992) med det nye AB 18.

AB 18 har overordnet set bevaret sin struktur fra AB 92, men der er dog kommet en række nytænkninger, heriblandt i kapitel J om tvister.

Konfliktløsningssystemet er blevet udvidet betydeligt fra det tidligere system i AB 92, idet der nu er kommet langt større opmærksomhed på at få konflikter løst billigere og hurtigere mellem parterne selv.

AB 18’s konfliktløsningssystem indeholder nu regler om:

  • En løsningstrappe
  • Mediation og mægling
  • Syn og skøn
  • Beslutning om stillet sikkerhed
  • Hurtig afgørelse
  • Voldgift

AB 18, ABT 18 og ABR 18 har overvejende enslydende tvistløsningsregler.

Løsningstrappen
En af de største nytænkninger er, at der indført en såkaldt løsningstrappe. Løsningstrappen forpligter parterne til at forhandle, før man kan gå videre til mediation, mægling, hurtig afgørelse eller indbringe sagen for en voldgift.

Løsningstrappen medfører, at man ved entrepriseaftalens indgåelse skal udpege hhv. en projektleder og en ledelsesrepræsentant. Ved mindre virksomheder kan den samme person udpeges til begge roller.

Hvis der opstår en tvist mellem parterne inden byggeriet er afleveret, skal projektlederne i første omgang forsøge at afklare og forlige tvisten ved forhandling.

Hvis projektlederne ikke får forligt tvisten eller byggeriet er afleveret, skal parternes ledelsesrepræsentant søge sagen forligt ved forhandling. Hvis ledelsesrepræsentanterne ikke bliver enige, skal de samtidig drøfte det næste skridt for løsningen af tvisten.

Fælles for trinnene på løsningstrappen er, at forhandlingerne skal foregå senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet herom. Derved er intentionen, at forligsdrøftelserne kan være afsluttet senest 10 arbejdsdage efter en part har anmodet om drøftelserne.

Mediation og mægling
Hvis tvisten ikke kan løses ved forhandlinger efter løsningstrappen, kan en part anmode voldgiftsnævnet om at udpege en mediator eller mægler.

Forskellen på mediation og mægling er, at en mægler kommer med et løsningsforslag, mens en mediator hjælper parterne med selv at finde en løsning.

Når en part har anmodet herom, er begge parter forpligtet til at deltage i og gennemføre processen.

Det er dog ikke muligt at iværksætte mediation eller mægling, hvis en part ønsker tvisten afgjort ved en hurtig afgørelse.

Syn og skøn
Syn og skøn følger langt hen ad vejen de samme regler som i det gamle AB-system, men kan som udgangspunkt først udmeldes efter, at tvisten er forsøgt løst ved hjælp af løsningstrappen.

Det vil ikke være muligt at iværksætte syn og skøn, når en part har anmodet om hurtig afgørelse eller beslutning om stillet sikkerhed. Der kan dog altid udmeldes syn og skøn, hvis det iværksættes for at sikre bevis.

Beslutning om stillet sikkerhed
Voldgiftsnævnet kan som hidtil anmodes om at udpege en sagkyndig til at træffe en bindende beslutning om udbetaling, nedskrivning og ophør af en stillet sikkerhed.  Beslutningen kan indbringes for en voldgift inden 8 uger, hvorefter beslutningen ellers bliver endelig.

Hurtig afgørelse
En anden nytænkning i AB 18 er adgangen til at få en hurtig afgørelse med bindende virkning af tvister. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en part en opmand. Ved at udnytte adgangen til en hurtig afgørelse kan parterne ved et byggeri nå en hurtigere og billigere afklaring af en tvist end ved en voldgiftssag, idet den udpegede opmand skal behandle og afgøre tvisten hurtigt.

Afgørelsen kan indbringes for en voldgift inden 8 uger, hvorefter afgørelsen ellers bliver endelig.

Når en part anmoder om en hurtig afgørelse, er det vigtigt at være opmærksom på, at opmanden fastsætter korte frister til at afgive svar og supplerende oplysninger og materialer. Det er derfor tilrådeligt at involvere sin rådgiver, når det vurderes, at der er sandsynlighed for, at en part anmoder voldgiftsnævnet om at udpege en opmand til at træffe en hurtig afgørelse.

Voldgift
4 uger efter afslutningen af forhandlingerne mellem parternes projektledere og ledelsesrepræsentanter, er det muligt at anlægge en voldgiftssag og derved få sagen afgjort endeligt.

Idet man først kan anlægge en voldgiftssag 4 uger efter afslutningen af forhandlingerne, forsøger man med det nye system at anspore parterne til at bruge de andre konfliktløsningsregler først for derved at sikre en hurtigere og billigere tvisteløsning.

AGENDA advokater står til rådighed
Hos AGENDA advokater er vi specialiserede i at håndtere entreprisesager – både før, under og efter en tvist opstår. Løsningstrappen i AB 18 harmonerer med AGENDA advokaters tilgang til tvistløsning, hvor fokus altid vil være på den mindelige og smidige løsning frem for oftest tungere og fordyrende voldgiftssager.

Kontakt os hvis du har spørgsmål til de nye AB 18 eller fx behov for at drøfte din virksomheds entrepriseaftaler.