Moms på salg af grund med bygning, der skal rives ned?

Vi er mange rådgivere og aktører beskæftiget med ejendomsudvikling, der følger EU-domstolens arbejde lidt nøjere lige i tiden. I en principiel sag ved Vestre Landsret er EU-domstolen anmodet om at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt et salg af en grund med en bygning skal anses for et momspligtigt salg af en byggegrund, hvis det er parternes hensigt, at bygningen skal nedrives for at muliggøre opførelse af en ny bygning.

Iht. momsloven skal der afregnes moms ved salg af en byggegrund. Derimod er salg af en grund med en gammel bygning stadig momsfri. Omend ordlyden kan synes forholdsvist klar, så har Skattestyrelsen fulgt den praksis, at der er tale om en byggegrund og dermed et momspligtigt salg, hvis den gamle bygning skal nedrives af sælger, eller hvis det direkte fremgår af købsaftalen, at bygningerne erhverves med henblik på købers nedrivning af bygningen.

I den pågældende retssag, hvor det principielle spørgsmål altså er forelagt EU-domstolen, er EU-domstolens generaladvokat nu kommet med sin udtalelse. En sådan udtalelse følges gerne af EU-domstolene, men det er dog ikke på forhånd givet.

Generaladvokaten har i sagen udtalt, at Styrelsens praksis ikke er forenelig med momsdirektivet. Ifølge Generaladvokaten kan der ikke lægges så tung vægt på de subjektive forhold (købers hensigt), som Skattestyrelsens nuværende praksis tilsiger.

Vi afventer nu EU-domstolens endelige dom, og indtil denne foreligger, må alle vi rådgivere og aktører fortsat leve med usikkerheden ift. denne momsmæssige vurdering af begrebet byggegrund. Usikkerheden bør derfor tænkes ind i enhver aftale om overdragelse af fast ejendom erhvervet med henblik på købers forventede nedrivning og nyopførelse.

For de virksomheder, der måtte have afregnet moms ved salg af sådanne byggegrunde, som EU-domstolen måske nu vil fritage for moms, vil der være mulighed for at søge den erlagte moms tilbage.

Kontakt gerne advokat og partner Morten S. Olsen for evt. spørgsmål om sagen.

Generaladvokatens udtalelse kan læses her.