Incoterms® 2020

De nye Incoterms 2020® træder i kraft den 1. januar 2020, og er resultatet af et ønske fra Det Internationale Handelskammer (ICC) om, at overskueliggøre retningslinjerne for international handel, og samtidig tilpasse dem et mere moderne handels- og transportmarked.

Incoterms er et sæt handelsklausuler til brug ved international handel. Ved brugen af en af de for-definerede incotermsklausuler får aftaleparterne nemt fastslået hvornår risikoen overgår fra sælger til køber, hvem der skal afholde de forskellige fragtomkostninger og hvornår godset anses for leveret. Incoterms er ikke lovgivning, hvorfor brugen heraf kræver udtrykkelig aftale mellem parterne.

Hovedformålet med det nye regelsæt er at gøre anvendelsen af incoterms mere gennemskuelig for brugerne, og betingelserne i enkelte handelsklausuler er derfor blevet præciseret. Som eksempel fremgår det nu tydeligt, at køber og sælger – ved anvendelsen af bl.a. FCA (Free Carrier) og DAP (Delivered at Place) – har mulighed for at anvende deres egne transportmidler.
I tråd hermed har ICC valgt at bibeholde de hidtidige klausuler. Enkelte steder er der dog ændret i det indholdsmæssige, og man bør derfor være særligt opmærksom på følgende:

• Ved anvendelse af FCA har parterne nu mulighed for at aftale, at køber – for egen regning og risiko – skal instruere transportøren om, at udstede konnossement med en ”On Board” påtegnelse til sælger, som efterfølgende skal stille dokumentet til rådighed for køber. Ændringen er bl.a. sket af hensyn til de situationer, hvor der er åbnet remburs.

• DAT (Delivered at Terminal) ændrer navn til DPU (Delivered at Place Unloaded), for derved at understrege, at levering kan finde sted andre steder end ved en terminal, og at det er sælgers ansvar at aflæsse godset. Samtidig har DAT – i klausulrækkefølgen – byttet plads med den tidligere nævnte DAP, da levering finder sted før aflæsning.

• Ved anvendelse af CIP (Carriage and Insurance Paid to) og CIF (Cost, Insurance and Freight) er der indført nye minimumsgrænser for sælgers forsikringsdækning. Formålet er at øge fleksibiliteten i forhold til tegning af transportforsikring ved forskellige typer af gods, om end det bemærkes, at parterne fortsat frit kan aftale en højere dækning.

Klausulen EXW (Ex Works) – eller Ab Fabrik – er fortsat den mest anvendte blandt sælgere, da risikoovergangen herved fremrykkes mest muligt. De nye Incoterms 2020® ses ikke at ændre herpå.

Selvom Incoterms® 2020 træder i kraft inden længe, er der, som nævnt, ikke tale om lovgivning. Hvis man endnu ikke har fået opdateret sine salgs- og leveringsbetingelser, er der derfor ingen skade sket, om end vi anbefaler, at man inden længe får implementeret det nye regelsæt. Hos AGENDA advokater har vi specialister i dansk og international kontraktret, som står klar til at hjælpe. Kontakt os derfor gerne, hvis du har spørgsmål til Incoterms® 2020, ønsker rådgivning om danske og internationale samhandelsvilkår eller hvis vi skal gennemgå din virksomheds salgs- og leveringsbetingelser med henblik på efterlevelse af de nye regler.