Frifindelse i sag om ansvar for ophavsretskrænkelser af filmværk

Ved landets byretter verserer i øjeblikket 15-20 retssager anlagt af et engelsk selskab, Copyright Management Services Ltd., om privatpersoners ansvar for ophavsretskrænkelser af film sket ved fildeling via IP adresser knyttet til privatpersonens bopæl. Der er nu faldet dom i den første af sagerne, hvor privatpersonen blev frifundet. AGENDA advokater repræsenterede privatpersonen under sagens behandling ved byretten i Kolding.

Copyright Management Services Ltd. har via sit danske advokatfirma igennem en længere periode rettet henvendelser til privatpersoner med krav om betaling for påståede rettighedskrænkelser ved fildeling af ophavsretligt beskyttede film. Os bekendt har selskabets advokatfirma i perioden 2014-2017 sendt 35.000-45.000 af denne type breve ud. Brevene indeholder gerne et stævningsvarsel og en opfordring til forlig mod betaling af et beløb til Copyright Management Services Ltd.

Copyright Management Services Ltd. har hidtil modtaget IP – oplysninger til brug sagerne fra teleselskaberne, men Østre Landsret slog i maj 2018 fast, at teleselskaberne ikke længere har pligt til at udlevere oplysningerne til Copyright Management Services Ltd., hvilket foreløbigt har bevirket et fald i henvendelserne, men til gengæld har medført en stigning i retssager vedr. påståede rettighedskrænkelser. Sagen fra Østre Landsret er foreløbigt anket til Højesteret og det bliver spændende at se, hvorvidt Højesteret vurderer at hensynet til privatlivets fred og databeskyttelse vejer over hensynet til ophavsretten.

Kontakt os hvis du har spørgsmål til ophavsrettigheder.