Coronavirus og spørgsmålet om entreprenørens ret til tidsfristforlængelse.

Coronavirussens indtog og de iværksatte tiltag til at bekæmpe den gør, at mange brancher, herunder bygge- og anlægsbranchen, befinder sig i en ukendt situation. Det grundlæggende juridiske udgangspunkt – at aftaler skal overholdes – er sikkert og fortsat gældende, men det er dog klart, at rettigheder og pligter for byggeriets parter uundgåeligt bliver påvirket af følgerne af coronavirussen.

Uanset om de almindelige bestemmelser (AB) er vedtagne eller ej mellem parterne i en entreprisekontrakt, gælder det, at entreprenøren skal overholde aftalen med bygherre til den aftalte tid. Entreprenøren har kun ret til tidsfristsforlængelse, såfremt en forsinkelse skyldes bygherres forhold, force majeure eller offentlige påbud/forbud. I forhold til coronavirus er særligt de to sidstnævnte forhold relevante. Det er konklusionen i et nyt notat fra Dansk Byggeri, der blev offentliggjort i fredags. Notatet opdateres løbende og i takt med udviklingen i samfundet – seneste opdatering skete i går den 24. marts 2020, klokken 18:00.

Den korte version heraf er, at coronasituationen fortsat ikke vurderes at give grundlag for entreprenører til generelt at påberåbe sig tidsfristforlængelse grundet force majeure eller offentlige påbud/forbud, men at det samtidig er klart, at samfundet nærmer sig en tilstand, hvor det kan blive aktuelt. Notatet oplister i forlængelse heraf en række forskellige situationer, hvor force majeure kan tænkes at foreligge, og med beskrivelse af overvejelser, forholdsregler og handlinger entreprenører typisk bør foretage sig, herunder af bevismæssige årsager, for at bringe et synspunkt om tidsfristforlængelse i anvendelse. Dette omfatter blandt andet underretningspligt, loyalitetspligt og tabsbegrænsningspligt samt muligheden for anvendelse af krav om tro- og loveerklæring/lægeerklæring, dokumentation for materiale-/mandskabsmangel mv.

Dansk Byggeri har i notatet udarbejdet en Q&A, der forsøger at stille svar til nogle af de forventelige problematikker med forsinkelse i forhold til coronavirus, herunder i tilfælde af, at

– bygherre blot med henvisning til coronavirus beder entreprenøren blive væk, hvilket i den nuværende situation næppe vil være berettiget
– entreprenør blot med henvisning til coronavirus ikke møder op på byggepladsen, hvilket i den nuværende situation som anført næppe vil være berettiget, og derfor som udgangspunkt ikke udløse krav på tidsfristforlængelse, men tværtimod formentligt vil udgøre misligholdelse
– entreprenør kan godtgøre, og af bevismæssige årsager dokumentere, at det manglende fremmøde – og den heraf afledte forsinkelse – kan begrundes i en ”force majeure”-situation, og at de relevante hensyn mv. til bygherre har været iagttaget, hvilket efter omstændighederne kan udløse krav om tidsfristforlængelse.

Sundhedsmyndighedernes skærpede krav til afholdelse af pauser, frokost mm. på byggepladsen, vil kunne påvirke daglige arbejdsgange i form af nedsat tempo og fremdrift i arbejdet. Er dette tilfældet, vil entreprenøren efter Dansk Byggeris opfattelse som udgangspunkt have ret til ekstra tid.

Det anbefales i den forbindelse entreprenøren at føre daglig logbog over corona-relaterede hændelser, der kan henføres til myndighedernes anbefalinger/henstillinger. Denne bør løbende sendes til bygherres orientering og bemærkninger.

Det er samtidigt værd at nævne, at Økonomistyrelsen pr. 18. marts 2020 har opfordret offentlige bygherrer til at ’udvise fleksibilitet’ hvis forsinkelse skyldes coronavirus, ligesom det er gjort muligt at fremrykke betalinger til private leverandører (herunder entreprenører).

Q&A’en oplister i alt 16 forskellige spørgsmål relateret til byggeriets parters rettigheder ved forsinkelse i forbindelse med coronavirus. Det anbefales i alle tilfælde at udvise stor forsigtighed ved påberåbelse af tidsfristforlængelse som følge af coronavirusset, da uberettiget forsinkelse kan føre til entrepriseaftalens ophævelse med erstatningskrav til følge. Det anbefales derfor, at såvel bygherrer som entreprenører indhenter rådgivning hvis situation bliver aktuel.

Link til seneste opdaterede notat: https://www.danskbyggeri.dk/media/42437/240320-kl-1800-corona-og-entreprisret-juridisk-notatdocx.pdf

Udgivet den 25. marts 2020, klokken 11:00.