Coronavirus og regeringstiltaget om private virksomheders mulighed for lønkompensation.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har som følge af coronavirussen indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.

Med aftalen er det ambitionen, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af coronavirussen, og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Virksomhederne skal dog samtidig forpligte sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor den statsbetalte lønkompensation oppebæres.

Lønkompensationsordningen gælder ikke for alle virksomheder. Det er et krav for at kunne benytte ordningen, at virksomheden skal være ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirussen, og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelse af enten mindst 30 procent af medarbejderstyrken eller samlet mere end 50 medarbejdere. Som led i ordningen, mod at virksomheden undlader at varsle fyringerne, opnås ret til en lønkompensation fra staten på 75 procent af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat månedslønnet. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 procent, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Den midlertidige lønkompensationsordning kan maksimalt udnyttes i 3 måneder, og det er en forudsætning, at virksomheden undlader at gøre brug af eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn. Derudover er det en forudsætning, at de pågældende medarbejdere hjemsendes og ikke udfører arbejde.

For den enkelte medarbejder betyder ordningen, at der stadig udbetales den fulde løn, idet virksomhederne skal dække den del af lønnen, der ikke kompenseres af staten. Det er dog et krav, at medarbejdere, der skal have lønkompensation, bidrager med fem feriedage eller afspadsering i tilknytning til kompensationsperioden. I de tilfælde, hvor en medarbejder ikke har ferie, afspadsering eller lignende, skal den pågældende holde fri uden løn eller muligvis anvende dage fra det nye ferieår.

Eventuelle medarbejdere, der måtte være opsagt før trepartsaftalens indgåelse kan ikke blive omfattet af lønkompensationsordningen. Virksomheder kan kun benytte sig af aftalen, hvis medarbejderne ikke opsiges, da aftalen er indgået med det formål at begrænse fyringer.