Coronavirus – Forslag om ændring af reglerne om rekonstruktion som følge af COVID-19

Mange virksomheder er hårdt økonomisk ramte som følge COVID-19-pandemien og de tiltag for bekæmpelse af smittespredning, som regeringen har iværksat. Derfor har regeringen fremsat et forslag om ændring af rekonstruktionsreglerne. Lovforslaget har til formål at afværge, at virksomheder, som ellers er levedygtige, bliver erklæret konkurs som følge af pandemiens indvirkning på virksomhedernes økonomi.

Det er ikke muligt at sige, hvor længe det danske erhvervsliv vil være påvirket af COVID-19-pandemien. Der er formentlig udsigt til, at mange ellers velfungerende virksomheder bliver ”betalingsudygtige” i mere end blot en kortere periode. Det følger af konkurslovens forarbejder, at hvis en virksomhed er betalingsudygtig i et par måneder eller længere tid, bør betalingsudygtigheden afhjælpes ved anvendelse af reglerne om rekonstruktion. Det er disse ”midlertidigt betalingsudygtige” virksomheder, som det nye lovforslag har til formål at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for. Dette skal dog ikke ske på bekostning af virksomhedens fordringshavere, hvis retsstilling stadig skal beskyttes.

Lovforslaget er dermed relevant for de mange virksomheder, der for tiden er hårdt pressede likviditetsmæssigt. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, kan særligt følgende ændringsforslag nemlig påvirke virksomhedernes beslutning om at træde i rekonstruktion:

• Det skal fremadrettet være valgfrit for skyldneren, om der skal beskikkes en regnskabskyndig tillidsmand ved rekonstruktionsbehandlingens indledning. Dette skal begrænse omkostningerne til gennemførelsen af en rekonstruktion.

• Det skal være muligt for rekonstruktøren (uden nærmere begrundelse) at udsætte mødet om en rekonstruktionsplan med op til 4 uger. Herved undgås, at en rekonstruktion af virksomheden mislykkes grundet det væsentlige tidspres, der almindeligvis er forbundet med at overholde fristen for vedtagelse af en rekonstruktionsplan.

• En virksomhed skal ikke længere automatisk tages under konkursbehandling, hvis en rekonstruktion mislykkes. Denne ændring skal modvirke, at virksomheder fravælger rekonstruktion i lyset af risikoen for at ende i konkurs.

• En virksomhed, der træder i rekonstruktion, skal ikke længere stille sikkerhed for eventuel senere konkurs. Dette skal ligeledes begrænse omkostningerne og gøre det lettere for likviditetspressede virksomheder at træde i rekonstruktion.

• Det skal være muligt at foretage virksomhedsoverdragelser under rekonstruktionsbehandling efter en ”fast track”-procedure. Den mindre tidskrævende procedure vil gøre det mere attraktivt for virksomheder at gennemføre en virksomhedsoverdragelse under rekonstruktion.

• Ved virksomhedsoverdragelser i forbindelse med en rekonstruktion skal erhververen kun indtræde i krav, der vedrører tiden efter rekonstruktionens indledning. Dette skal mindske omkostningerne ved at erhverve en virksomhed som et led i rekonstruktionsbehandlingen.

• Dækningen hos Lønmodtagernes Garantifond skal udvides, hvilket bl.a. indebærer, at Lønmodtagernes Garantifond fremover skal udbetale lønrestancer mv. allerede i forbindelse rekonstruktionsbehandlingens indledning. Ændringen gælder for krav fra lønmodtagere, der før eller under rekonstruktionsbehandlingen er blevet opsagt og fritstillet. Herved forbedres disse medarbejderes retsstilling, da de ikke længere skal afvente rekonstruktionsbehandlingens afslutning.

Selvom lovforslaget er motiveret af COVID-19-pandemien, er reglernes anvendelsesområde hverken tids- eller emnemæssigt begrænset til virksomheder påvirket af COVID-19. Lovforslaget omfatter således generelt virksomheder i økonomiske vanskeligheder og der er lagt op til, at reglerne fortsat skal gælde efter pandemiens ophør.

Hvis du har spørgsmål omkring din virksomheds håndtering af ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. Læs gerne mere på www.agendaadvokater.dk og kontakt os på telefon 72 30 10 23. Du er også velkommen til at skrive direkte til advokat Anders Madsen.