Coronavirus – afholdelse af generalforsamlinger og aflæggelse af årsrapporter.

Regeringen fremsætter løbende nye tiltag, der skal afbøde Cornavirusens indflydelse på erhvervslivet i Danmark.

Senest har sundhedsministeren på baggrund af den nye epedimilov udstedt en bekendtgørelse, som kan have indflydelse på en lang række danske virksomheder.

Bekendtgørelsen giver virksomheder, som er omfattet af årsregnsloven, mulighed for først at indsende sin årsrapport op til 8 uger efter, at forbuddet mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer begivenheder m.v. er ophørt.

Der gælder dog en række krav for, at man kan udskyde sin indsendelse af årsrapporten, nemlig at virksomheden:

1) Ikke allerede har afholdt generalforsamling eller en anden forsamling, som er virksomhedens øverste myndighed, hvor årsrapporten blev godkendt,
2) Har flere ejere, end der lovligt må deltage i forsamlinger som følge af et forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., der er ivæksat som foranstaltning i medfør af epidemiloven og
3) På grund af manglende bestemmelser i vedtægten om afholdelse af elektroniske møder uden adgang til fysisk fremmøde, ikka kan afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling eller en anden forsamling, som er virksomhedens øverste myndighed, som skal godkende årsrapporten.

Virksomheden skal fortsat afholde generalforsamlingen i så god tid, at årsrapporten kan godkendes, så den kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden fristens udløb.

Hvis betingelserne er opfyldt, vil virksomheden kunne afholde generalforsamlingen inden for 8 ugers-fristen, uanset om virksomhedens vedtægter indeholder en kortere frist eller et tidligere tidspunkt for afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Bekendtgørelsen giver en lignende frist for genoptagelse af selskaber, som er sendt til tvangsopløsning hos skifteretten. Det vil sige, at man inden for 8 uger efter at forbuddet mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. er ophørt, kan anmelde, at skifteretsbehandlingen skal afbrydes, og at virksomheden skal genoptages.