Corona-virus i ansættelsesretlig kontekst – Kan ansatte pålægges at afvikle ferie med reduceret varsel?

Situationen omkring COVID-19 (corona-virus), herunder de nyligt implementerede initiativer fra myndighedernes side til reduktion af smitterisikoen, vil få stor betydning for erhvervslivet og der har allerede været mange eksempler på virksomheder og brancher, der er eller forventer at blive så påvirket, at det vil få betydning for beskæftigelsen.

Det er forståeligt, at alle – virksomheder som ansatte – ønsker at medvirke til at reducere smitterisiko, men lige så forståeligt, at forudsætningen for på kort sigt at kunne tilbyde ansatte at arbejde hjemmefra uden lønreduktion er, at der reelt består arbejdsopgaver som kan udføres hjemmefra, og at der under hjemmearbejde udføres en reel arbejdsindsats, således at virksomhedernes drift, herunder omsætning, bevares i hidtidigt omfang.

På længere sigt vil der uundgåeligt være virksomheder, der – hvis der ikke gives tilstrækkelig økonomisk understøttelse fra staten – vil stå i valget mellem at måtte lukke eller at afskedige medarbejdere.

I forsøget på at udsætte denne problematik, kan der være forskellige muligheder til langsigtet gavn for både virksomheder og ansatte, som vi i nogle opslag vil forsøge at sætte fokus på – i første omgang mulighederne for ferieafvikling.

Ferieloven har følgende bestemmelse om varsling af ferie i § 15, stk. 2:

”Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt meddele lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal give meddelelsen senest 3 måneder før hovedferien begynder, og senest 1 måned før ferien begynder for øvrige feriedage, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette.”

Det sidste afsnit giver mulighed for at kræve afvikling af ferie uden at overholde de anførte varsler.

Der er selvsagt ingen domstolspraksis der endnu forholder sig til, om coronavirus er en sådan særlig omstændighed, men i en situation, hvor virksomhedens primære drift som sådan forstyrres på grund af smitterisiko, iværksatte tiltag til bekæmpelse af coronavirus eller efter omstændighederne væsentlig arbejds- eller omsætningsnedgang som følge af denne ekstraordinære situation, må det formodes, at virksomhederne kan sende ansatte på ferie med reduceret varsel. Virksomhedernes konkrete forhold og udviklingen den kommende tid må forventes at være afgørende for, om der evt. kan blive tale om at sende ansatte på ferie helt uden varsel.

Hvis I har spørgsmål til dette i forhold til jeres virksomhed, er I meget velkomne til at kontakte AGENDA advokater på hovednummeret tlf. 72 30 10 23 eller direkte til advokat Claus Damsbo Pedersen på tlf. 88 44 11 32 / cdp@agendaadvokater.dk